Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad tüüptingimustena suhteid UniLaw Õigusbüroo OÜ (registrikood 12055489, edaspidi UniLaw) ja seadus.ee veebikeskkonnas õigusabiteenust sooviva Kliendi vahel (koosnimetatult Pooled). Pooled lepivad kokku alljärgnevas:

Üldtingimused

 • seadus.ee veebikeskkonna eesmärk on pakkuda Kliendile platvormi, millel UniLaw juristid osutavad neile parimal teadaoleval viisil ja võimalusel õigusabiteenuseid (edaspidi Teenus).
 • Klient on kohustatud kasutama seadus.ee veebikeskkonda heas usus ja ainult UniLaw teenuste tarbimise eesmärgil. Nimetatud kohustuse olulise rikkumise korral on Klient kohustatud hüvitama UniLaw-le tekkinud kahju.
 • seadus.ee veebikeskkonnas küsimuse esitamiseks peab Klient looma endale endale kasutajakonto. Kasutajakonto loomiseks on vajalik toimiva e-posti aadressi olemasolu, millele saadetakse seadus.ee veebikeskkonnas toimunud postituste kohta teateid.
 • Klient on kohustatud hoidma seadus.ee veebikeskkonna kasutajakonto ja salasõna saladuses ning hoiduma nende andmete avalikustamisest kolmandatele isikutele.
 • Klient on kasutajakonto loomisel kohustatud esitama UniLaw-le tõelevastava ees- ja perekonnanime ning e-maili aadressi. UniLaw-le esitatud andmete ebakorrektsuse või sellekohase põhjendatud kahtluse korral on UniLaw-l õigus keelduda Teenuste osutamisest.
 • seadus.ee veebikeskkonnas UniLaw juristide poolt esitatud vastustega ja Kliendile avaldatud mistahes teabega seotud kõik varalised ja mittevaralised õigused (sh autoriõigused) kuuluvad UniLaw-le.

Kliendile õigusabiteenuse osutamine

 • Pärast küsimuse esitamist osutavad UniLaw juristid Kliendile võimaluse korral tasuta esmast õigusabi (edaspidi Tasuta Teenus). Vajaduse korral küsivad UniLaw juristid Kliendilt enne Tasuta Teenuse osutamist täpsustavaid asjaolusid või dokumentatsiooni.
 • UniLaw juristid annavad Kliendile esmase vastuse pärast küsimuse esitamist seadus.ee veebikeskkonna poolt antud tähtaja jooksul või küsivad nimetatud tähtaja jooksul Kliendilt täpsustavaid asjaolusid või dokumentatsiooni. UniLaw juristid võivad seadus.ee veebikeskkonna poolt määratud tähtaegu lühendada või pikendada, arvestades Kliendi esitatud küsimuse keerukust ja/või dokumentatsiooni mahtu.
 • Tasuta Teenuse osutamine toimub ainult seadus.ee veebikeskkonnas, v.a juhul kui Pooled on sõnaselgelt kokku leppinud Tasuta Teenuse osutamises väljaspool seadus.ee veebikeskkonda.
 • Tasuta Teenuse raames annavad UniLaw juristid Kliendi küsimusele õigusliku hinnangu vormis vastuse vastavalt Kliendi poolt esitatud küsimusele ja asjaolude kirjeldusele. Võimaluse korral koostavad UniLaw juristid kliendile soovitusliku edasise tegevuskava ning teevad hinnapakkumise tasulise õigusabiteenuse osutamiseks UniLaw poolt.
 • Klient ei ole kohustatud tasuma seadus.ee veebikeskkonnas UniLaw juristide poolt osutatud Teenuste eest, välja arvatud juhul, kui Pooled on sõlminud kokkuleppe tasulise õigusabiteenuse osutamiseks või juhul, kui Klient on allkirjastanud UniLaw kliendilepingu.
 • UniLaw võib keelduda Kliendile (Tasuta) Teenuse osutamisest, kui esinevad selleks mõjuvad asjaolud.
 • Klient on teadlik, et UniLaw poolt osutatav Tasuta Teenus ei ole riigi ega kolmandate isikute poolt doteeritud ega muul viisil toetatud.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

 • UniLaw juristid kohustuvad hoidma saladuses kogu teavet, mis on neile teatavaks saanud seoses seadus.ee veebikeskkonnas Teenuste osutamisega. UniLaw kohustub mitte edastama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele ning võtma kasutusele kõik mõistlikud meetmed välistamaks konfidentsiaalse teabe sattumist kolmandate isikute valdusesse.
 • seadus.ee veebikeskkonna kasutustingimuste mõistes loetakse konfidentsiaalseks teabeks mistahes Kliendi esitatud teavet või andmeid, v.a juba avalikustatud või avalikku teavet või teavet, mille saladuses hoidmiseks puudub Kliendil eelduslikult mõistlik õigustatud huvi.
 • UniLaw töötleb Kliendi poolt UniLaw-le esitatud isikuandmeid üksnes järgnevatel eesmärkidel: õigusabiteenuse osutamine, Kliendiga kontakteerumine ning UniLaw uudistest teavitamine.
 • Klient annab UniLaw-le nõusoleku tema poolt kasutajakonto loomisel esitatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks.
 • UniLaw võib Kliendi poolt töötlemiseks antud isikuandmeid kolmandatele isikutele väljastada vaid seaduses sätestatud juhul ja alustel.